Wednesday, August 18

Al-Qur'an : Sirah Nabi Hud<(Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah ALLAH! Tidak ada tuhan bagimu selain DIA. Jadi mengapa kamu tidak bertaqwa?" )>

<(Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta.")>

<(Dia (Hud) menjawab, "Wahai kaumku! Bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam.")>

<(Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terbaik kepada kamu.)>

<(Dan herankah kamu bahawa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang lelaki dari kalanganmu sendiri untuk memeberi peringatan kepada kamu? Ingatkah ketika DIA menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh. Dan DIA lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat ALLAH agar kamu beruntung.")>

<(Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah ALLAH sahaja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek-moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, Jika Kamu benar !")>

<(Dia (Hud) menjawab, "Sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah ingin berbantah denganKu tentang nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Padahal ALLAH telah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah ! Sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang mrnunggu.")>

<(Maka kami selamatkan dia (Hud) dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat Kami dan Kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kmai. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman.")>

Surah Al-A'raf : 65-72
3:110
'Ku Doakan DiriMu Agar Jadi Yang Terbaik'

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...